Menu

Klubbens love

§1 Sønderbro Fight's formål

1: At dyrke idræt under organiserede lokal unioner tilknyttet DIF.
2: At være behjælpelig med at uddanne ledere og trænere.
3: At være repræsenteret i unioner og sammenslutninger.
4: At udbrede kendskab til Søndebro Fight. Sønderbro Fight er hjemmehørende i Københavns
Kommune.

 

§2 Medlemsforhold

Som medlem af Sønderbro Fight kan enhver som opfylder DIF's bestemmelser optages. Tvivl om et medlems optagelse skal forelægges bestyrelsen og dennes afgørelse kan ikke appelleres.

Det er ethvert medlems ret, at deltage i klubbens arbejde, og samarbejde ved at stille både initiativ og arbejdskraft til bestyrelsens rådighed.

Alle medlemmer af Sønderbro Fight har ret til at komme i klubhuset, med mindre bestyrelsen har udelukket medlemmet.

 

§3 Kontingent

Enhver, der optages som medlem på et ’åbent’ 11 mands hold eller 7 mands dame senior, betaler kontingent, hvis størrelse er fastsat på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har dog bemyndigelse til, i løbet af året, at hæve kontingentet med op til 10%, hvis den finder det nødvendigt af hensyn til klubbens økonomi. Kontingentet betales ½ årligt forud. Første gang den 1. februar samt den 1. august. For passive medlemmer helårligt den 1. februar.

Et medlem, der er i restance, må hverken træne eller spille kampe for klubben, med mindre der er lavet en individuel aftale med bestyrelsen.

Medlemmer der i restance med mere end et ½ årligt kontingent, betragtes som udtrådt af klubben, og kan først genindtræde som medlem eller få udleveret sit spillercertifikat, når restancen er blevet betalt.

Et medlem betragtes som aktivt kontingentbetalende medlem, indtil der foreligger en skriftlig udmelding til bestyrelsen.

 

Enhver, der optages som medlem på et ’lukket’ 11 eller 7 mands hold betaler ikke direkte kontingent til klubben, men indirekte via holdtilmeldingsgebyret på det pågældende hold. Størrelsen af holdtilmeldingsgebyret er fastsat på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har dog bemyndigelse til, i løbet af året, at hæve kontingentet med op til 10%, hvis den finder det nødvendigt af hensyn til klubbens økonomi. Holdtilmeldingsgebyret betales ½ årligt forud. Første gang den 30. november samt den 30. juni. Hvis betalingen ikke falder rettidigt, bliver holdet ikke tilmeldt turneringen for den kommende halvsæson. Det er holdlederen på de enkelte 7 mands hold, som er ansvarlig for betaling af holdtilmeldingsgebyret samt den interne afregning med spillerne på holdet.

Hvilke hold, der er ’åbne’ og ’lukket’ bliver besluttet af bestyrelsen inden hver halv-sæson.

 

§4

Medlemmer, der er slettet pga. kontingents restance kan først optages igen når restancen er betalt, eller anden beslutning er truffet af bestyrelsen.

Medlemmer der er i restance over et år mister sine medlemsrettigheder, og kan ikke møde op på generalforsamlingen. Medlemsrettigheder kan kun optages på ny mod at betale den kontingent der skyldes.

Ethvert medlem, der har gjort sig fortjent hertil, kan, efter forslag udnævnes til æresmedlem på den ordinære generalforsamling når det vedtages af mindst 2/3 af de afgivende stemmer.

Æresmedlemmer inviteres til klubbens afslutningsfest, er kontingentfri og bevarer sin valgbarhed.
Adfærd, der er idrætten uvedkommen især af politisk art, kan ikke inddrages i klubbens virke og enhver, der gør forsøg på at indblande klubben i uvedkommende ting eller på anden måde modarbejder klubbens interesser kan ekskluderes.

Ethvert medlem, der er blevet idømt eksklusion, har ret til at fordre sagen forelagt, til endelig afgørelse på den følgende ordinære generalforsamling.

 

§5 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 6 personer, dog højst 8 personer.

Klubbens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, sportlig leder, klubhusformand, formand Team Sønderbro Fight, sekretær og bestyrelsesmedlem(er). Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år, og bestyrelsen fordeler selv posterne i bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden eller kassereren er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Alle bestyrelsesmøder er lukkede, dog kan bestyrelsen invitere interesserede til at overvære mødet. Inviterede har ikke stemmeret, men har lov til at tale.

Klubbens formand, næstformand eller kasserer har tegningsret.

 

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og afholdes hvert år i første kvartal. Datoen fastsættes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse eller via hjemmesiden/Facebook, med angivelse af dagsorden. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden årsberetning og kassereren fremlægger årsregnskab for klubben, herunder klubhuset.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, der ikke er i restance. Passive medlemmer har både tale- og stemmeret. Er passive medlemmer i flertal ved generalforsamlingen, bortfalder deres stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Der anvendes almindeligt stemmeflertal.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
1: Valg af dirigent
2: Formandens årsberetning
3: Regnskab for klub, herunder klubhus ved kassereren
4: Regnskab ved Team Sønderbro Fight
5: Indkommende forslag
6: Valg af bestyrelse
7: Eventuelt

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun denne kan give og forandre vedtægterne. Valgbar er ethvert medlem, der har myndighedsalderen. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden, til bestyrelsen, har afgivet skriftlig erklæring om opstilling til bestyrelsen.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt det forlanges af blot et af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 25 aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, med forslag om hvad der ønskes behandlet.
Indkaldelse sker på samme vilkår som er for den ordinære generalforsamling.

 

§7 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet for de sidste 5 år skal være i kassererens besiddelse.

Kassereren fører regnskab efter de af bestyrelsen godkendte regler. Bestyrelsen skal underlægge klubbens regnskaber en betryggende revision, der skal godkendes af generalforsamlingen.

Revisoren skal gennemgå klubbens, herunder klubhusets, regnskaber, når vedkommende finder det nødvendigt. Revision skal dog finde sted mindst én gang årligt.

 

§8 Opløsning

Såfremt 1/3 af klubbens medlemmer ønsker klubben forsat, kan den ikke opløses. I tilfælde af opløsning tilkommer foreningens ejendomme Københavns Boldspils Union.

Luk